1. Yleistä

Rekisteröitymällä Cluedesk-palveluun (”palvelu”) hyväksyt nämä yleiset palveluehdot yritys- tai yrittäjäasiakkaana (”asiakas”). Asiakkaaksi katsotaan rekisteröitymisen yhteydessä y-tunnuksen avulla nimetty yritys tai, mikäli y-tunnusta ei ole annettu rekisteröitymisen yhteydessä, yrittäjä henkilökohtaisesti. Asiakkaan edustajana vakuutat, että sinulla on valtuutus tai muu nimenkirjoitusoikeus hyväksyä nämä yleiset palveluehdot asiakkaan puolesta sitoviksi.

Asiakas hyväksyy näiden yleisten palveluehtojen lisäksi seuraavat ehdot:

muut palvelussa tai palvelun käytön yhteydessä hyväksytyt tilausehdot (ml. palvelun kulloinkin voimassa oleva hinnoittelumalli); ja

tietosuojakäytännöt, joita saatamme päivittää aika ajoin tietosuojakäytäntöjemme tai -vaatimustemme muuttuessa.

Näitä yleisiä palveluehtoja ja muita edellä mainittuja ehtoja (yhdessä jäljempänä ”sopimus”) sovelletaan Cluedeski:n ja asiakkaan välillä ja ne muodostavat yhdessä sopimuksen Cluedesk ja asiakkaan välille.

Asiakkaan pääkäyttäjänä on lähtökohtaisesti rekisteröitymisen yhteydessä nimetty asiakkaan edustaja. Pääkäyttäjä voi antaa käyttöoikeuksia myös muille käyttäjille (jäljempänä kaikista käyttäjistä käytetään yhdessä nimitystä ”käyttäjä”).

Käyttäjänä sitoudut hyväksymään tämän sopimuksen ehdot siltä osin kuin sopimuksen ehdot synnyttävät vastuita tai velvoitteita käyttäjille. Selvyyden vuoksi todetaan, että käyttäjinä voi toimia asiakkaan edustajia sekä muita asiakkaan kanssa yhteistyössä työskenteleviä ns. sopimusyrittäjiä tai ns. vuokratuolilaisia. Asiakkaan velvollisuutena on huolehtia, että palvelussa on ilmoitettu käyttäjien oikeudet ja vastuut oikein ja Cluedeskillä ion oikeus luottaa näihin tietoihin.

Asiakas voi ilmoittaa Cluedeskille, että sopimuksen mukainen asiakkuus jaetaan yhteisvastuullisesti useamman toimijan kanssa, eli Cluedeskin asiakkaana on tällöin useampi kuin yksi yhteistyössä toimiva yritys tai yrittäjä. Tällaisissa tilanteissa kaikkien edellä mainittujen asiakkaiden tulee hyväksyä tämä sopimus yhteisvastuullisesti sekä hyväksyä, että liitteenä 1 olevan tietojenkäsittelysopimuksen mukaisesti asiakkailla on yhteisomistajuus Cluedeskin käsittelemään henkilörekisteriin.

Palvelun kehittäjä on Suomessa rekisteröity Creditline Finland Oy Y-tunnus 2701326-6 sekä Prorive Oy Y-tunnus 2929378-3 josta käytetään siis nimitystä Cluedesk.

2. Palvelun sisältö

Palvelu on internetin välityksellä (pilvipalveluna) yrityksille tarjottava markkinointikanava/ markkinointityökalu.

Yritykset käyttävät palvelua tehostamaan liiketoiminnan mainontaa Cluedesk markkinointityökalun avulla, johon asiakkaat/käyttäjät luovat mainoskampanjat.

Lisäksi palvelun kautta asiakkaiden omat asiakkaat /ostajat/ vinkkaajat (”vinkkaajat”) voivat suositella ystävilleen Cluedeskin kautta yritysten kampanjoita,

jolloin yritykset maksavat vinkkaajille bonusta vinkkauksien ansiosta toteutuneista kaupoista.

Palveluun sisältyy markkinointilinkki, asiakasrekisteri ja mahdollisesti muita kulloinkin palvelussa olevia ominaisuuksia tai lisäpalveluita. Koska palvelua kehitetään jatkuvasti, Cluedesk pidättää oikeuden lisätä ja muokata palvelun sisältöä ja komponentteja. Asiakas ja käyttäjät vastaavat itsenäisesti siitä,että palvelu soveltuu käyttäjän nimenomaiseen käyttötarkoitukseen.

Palvelun käyttöön tarvittavat laitteet, tietoliikenneyhteydet (esim. internetyhteys) ja ohjelmistot eivät kuulu palveluun. Asiakas ja/tai käyttäjä vastaavat edellä mainittujen hankinnasta itse. Asiakkaan ja/tai käyttäjän vastuulla on myös huolehtia edellä mainittujen tietoturvasta, päivityksistä ja toimintakunnosta.

Järjestelmä pitää kirjaa asaikkaiden/ käyttäjien omista ostajista/ vinkkaajista sekä ostaja/ vinkkaajien lähettämistä vinkeistä sekä vinkkauksien avulla toteutuneista kaupoista.

Otetuista maksuista ja generoi raportteja kirjanpidon tueksi.Cluedesk ei vastaa eikä ole korvausvelvollinen asiakkaan ja/tai käyttäjän mahdollisesti virheellisesti maksamista bonuksista. Mikäli asiakas maksaa käyttäjän tarjoamista palveluista Cluedesk tarjoaman maksuvälityspalvelun kautta, välittää Cluedesk tällaiset maksut käyttäjälle/asiakkaalle kulloinkin voimassa olevan sopimuksen mukaisella menettelyllä, aikataululla ja hinnastolla.

3. Vinkkaukset ja tilitettävät maksut

Palvelussa voidaan aktivoida ostaja/ vinkkaajalle oikeus käyttää palvelussa toiminnallisuutta, josta käytetään sopimuksessa nimitystä kampanja ostot ”ostot”. Ostojen osalta Cluedeskillä on oikeus veloittaa asiakkaalta (tai erikseen sovittaessa suoraan käyttäjältä) kulloinkin voimassaolevan hinnoittelumallin mukainen provisio sekä erikseen sovittaessa myös muu palvelumaksu.

Ostoista / vinkkauksista lisäksi asiakkaalle (tai käyttäjälle) voidaan tilittää myös muita asiakaskäynneistä syntyneitä maksuja, mikäli Cluedeskin kanssa on sovittu tällaisen maksunvälityspalvelun käyttöönotosta. Maksuje ja tilitysten osalta Cluedesk edellyttää asiakasta (ja käyttäjiä) hyväksymään erillisen toimeksiantosopimuksen ulkopuolisen maksunvälittäjän kanssa. Cluedesk käyttää ulkopuolisina maksunvälittäjinä luotettavaksi tunnettuja yhteistyökumppaneita. Cluedesk ei ota vastuuta ulkopuolisten maksunvälittäjien aiheuttamista sopimusrikkomuksista tai palveluhäiriöistä, vaikka tällaiset maksunvälittäjät olisivat edes joltain osin Cluedeskin alihankkijoita.

Maksujen osalta asiakas ja käyttäjät sitoutuvat ja vakuuttavat, että asiakkaan ja käyttäjän julkisesti tarjotut hinnastot (esim. verkkosivuilla tai liikkeessä) ovat samat kuin palvelussa ilmoitetun hinnat. Asiakas ja käyttäjät ymmärtävät, että edellä mainittujen hinnastojen väärin ilmoittaminen on tahallisesti annettu valheellinen tieto, joka muodostaa olennaisen sopimusrikkomuksen sekä aiheuttaa Cluedeskille vahinkoa. Cluedesk varaa oikeuden kaikkiin oikeudelliseen toimenpiteisiin, mikäli asiakkaan tai käyttäjän julkisesti tarjoamat tiedot eivät vastaa palvelussa ilmoitettuja hintoja. Edellä sanottu velvollisuus ylläpitää palvelussa ajantasaisia ja oikeita hinnastoja koskee myös kampanjatarjouksia ja muita tarjouksia, jotka tarjotaan julkisesti.

Asiakas/ käyttäjä sitoutuu välittämään kampanjaa koskevan maksun/provision, kulloinkin voimassaolevan hinnoittelumallin koskevan maksun/provision.

Asiakas/ käyttäjä sitoutuu välittämään Cluedeskin käyttöön koskevan maksun kulloinkin voimassaolevan hinnoittelumallin koskevan maksun/provision.

Cluedesk sitoutuu välittämään kampanjaa koskevan maksun (vähennettynä provisiolla) tilisiirtona seuraavan kalenterikuukauden 15. päivään mennessä.

Cluedesk (tai ulkopuolinen maksunvälittäjä) saa tilittää kaikki edellä mainitut maksut palvelussa ilmoitetuille tileille, eli suoraan asiakkaan tai käyttäjien tileille. Asiakkaan vastuuna on huolehtia, että palvelussa ilmoitetut tilinumerot ovat käyttäjäkohtaisesti oikein.

Cluedeskillä on oikeus vähentää ja kuitata palvelun käyttöä koskevat maksamattomat ja erääntyneet kuukausimaksut tai muut erääntyneet saatavat tässä kohdassa mainituilla Viimehetken Ajanvarauksia koskevilla tilityksillä.

4. Palvelukatkokset ja tekninen tuki

Cluedeskillä on oikeus keskeyttää palveluun pääsy esimerkiksi huoltotoimenpiteiden, väärinkäytösepäilyjen (esim. maksamattomat laskut) tai tietoturvauhan vuoksi. Cluedesk tiedottaa palvelukatkoksista sähköpostitse, palvelun ilmoitustaululla tai internetsivuilla.

Cluedesk päättää teknisen tuen saatavuudesta ja palvelutasosta. Kulloinkin voimassa oleva teknisen tuen hinnoittelumalli voidaan julkaista palvelussa asiakasta ja käyttäjiä sitovaksi. Mikäli teknisen tuen hinnoittelumallia ei ole julkaistu palvelussa, kuuluu tekninen tuki maksuttomaan asiakaspalveluun. Cluedesk voi edellyttää asiakasta hyväksymään myös teknisen tuen, kehitystyön tai ylläpidon erityisehtoja, mikäli tietylle asiakkaalle tarjottava palvelumalli on erityislaatuinen tai kaikille asiakkaille tarjottavaa palvelumallia päätetään Cluedeskin toimesta muuttaa.

5. Varmuuskopiointi

Cluedesk on suunnittelut ja toteuttanut palvelun siten, että tiettyyn tarkkaan ajankohtaan liitettävät varmuuskopiot palvelun tiedoista voidaan palauttaa viimeiseltä seitsemältä (7) vuorokaudelta. Lisäksi viimeiseltä yhdeksältäkymmeneltä (90) vuorokaudelta voidaan palauttaa varmuuskopiot noin viikon tarkkuudella.

6. Aineettomat oikeudet

Kaikki aineettomat oikeudet (ml. immateriaalioikeudet) palvelun osalta ja palvelun tiedoista kuuluvat Cluedeskille tai kolmannelle lisenssinantajalle. Asiakkaalla ja käyttäjillä on sopimuksen voimassaollessa rajattu käyttöoikeus palveluun siten kuin sopimuksessa on sovittu ja palvelussa kuvattu.

Palvelun toteutustapa ja palvelussa esiintyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Asiakas ja käyttäjät sitoutuvat siihen, etteivät he käytä palvelua tai sen tietoja Cluedeskin kanssa kilpailullisiin tai muuten oikeudettomiin tarkoituksiin. Palvelusta on esimerkiksi kiellettyä ottaa tai tuottaa kuvakaappauksia, printtejä tai muita tiedostoja, mikäli näitä on tarkoitus käyttää cluedeskin kanssa kilpailevan palvelun kehittämiseen. Tällaisten kilpailullisten toimenpiteiden toteuttaminen tai valmistelu katsotaan olennaiseksi sopimusrikkomukseksi ja mahdollisesti muulla tavoin rangaistavaksi säädetyksi teoksi.

Selvyyden vuoksi todetaan, että asiakkaalle (ja mahdollisesti käyttäjille) kuuluu rekisterinpitäjänä täysimääräinen oikeus palvelun sisällä syntyvään asiakasrekisteriin (ts. henkilörekisteri), ja tältä osin Cluedesk on ns. henkilötietojen käsittelijä. Cluedeskalla on oikeus hyödyntää palvelun käytöstä syntyviä tietoja anonyymisti Cluedeskin liiketoiminnan kehittämiseen sekä analytiikkapalveluiden käyttöön, tarjoamiseen ja markkinointiin. Anonymisoitua tietoa voidaan Cluedeskin toimesta luovuttaa myös kolmansille tahoille. Cluedesk voi mm. käyttää palvelussa olevaa tietoa luodessaan tilastotietoa palvelun kautta tehdyistä varauksista, asiakkaista ja muista asioista, edellyttäen, että tällöin ei pystytä identifioimaan käyttäjän tai henkilötietoja.

Cluedesk on oikeus hyödyntää palvelun käytöstä syntyneitä kaikkia tietoja (pois lukien asiakkaiden asiakasrekisterien henkilötietoja) Palvelun mahdollistamiseksi, mahdollisten virhetilanteiden korjaamiseksi, kehitystyöhön sekä sopimuksessa kuvattujen oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi.

Cluedeskillä sanotut omistus-, hyödyntämis- ja käyttöoikeudet jatkuvat sopimuksen päätyttyäkin.

7. Palvelun käyttöä koskevat määräykset

Asiakas on vastuussa, että sen käyttäjät toimivat seuraavien määräysten mukaisesti:

Käyttäjä sitoutuu pitämään omat tietonsa sekä omat yhteystietonsa ajan tasalla. Erityinen huomio on, että käyttäjän palveluiden hinnastojen on noudatettava samaa hinnastoa, mikä on julkaistu käyttäjän omilla Internet-sivuilla. Käyttäjä saa oikeudet omien tietojensa muokkaamiseen, mutta Cluedeskilla on oikeus muokata tai poistaa käyttäjän tietoja, mikäli niissä ilmenee julkaisukelvotonta tai virheellistä informaatiota.

Käyttäjä sitoutuu säilyttämään salasanaansa huolellisesti ja olemaan paljastamatta sitä muille.

Käyttäjä vastaa siitä, etteivät hänen täyttämänsä tiedot loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeutta tai muuta lakiin tai sopimuksiin perustuvaa oikeutta. Käyttäjä vastaa siitä, että hänen sivustolle täyttämänsä tiedot eivät ole lain tai hyvän tavan vastaisia sekä siitä, että hänellä on oikeus palveluun lisäämiensä asiakastietojen tietojen keräämiseen, tallentamiseen ja käyttämiseen.

Käyttäjä sitoutuu tallentamaan palveluun ostajista/ vinjkaajista ainoastaan sellaiset henkilötiedot, jotka ovat lain mukaan tarpeellisia ja joista on informoitu asianmukaisesti ostajaa /vinkkaajaa (esim. tietosuojaselosteessa). Myös muilta osin käyttäjä sitoutuu noudattamaan huolellisuutta ja lain määräyksiä ostajan/vinkkaajan henkilötietoja käsitellessään.

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä palvelua loukkaaviin, halventaviin, sopimattomiin, paheksuttaviin, rasistisiin, hyvän tavan, lain tai muiden viranomaismääräysten vastaisiin tarkoituksiin.

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä palvelua sopimattomasti tai epäasiallisesti, kuten kilpailijansa vahingoittamiseen tai oman liiketoimintansa tai läheisen henkilön tai muun liiketoiminnan sopimuksenvastaiseen hyödyntämiseen tai muihin kilpailullisesti sopimattomiin tarkoituksiin.

Käyttäjä sitoutuu olemaan jäljentämättä palvelua tai sen osia taikka myymättä taikka kauppaamatta niissä esiintyvää materiaalia tai muuta informaatiota.

Käyttäjä huolehtii, että palvelun käytön yhteydessä annetut tiedot ovat virheettömiä, ja väärän tiedon aiheuttama mahdollinen vahinko kuuluu asiakkaan ja/tai käyttäjän vastuulle.

Asiakas ja käyttäjät vastaavat siitä, että noudattavat lakeja ja muita viranomaismääräyksiä (kuten henkilötietojen käsittelylle asetetut vaatimukset sekä markkinointia koskevat määräykset) Palvelua käyttäessään.Cluedesk on oikeus poistaa käyttäjän tietoja tai keskeyttää pääsy palveluun siltä osin, kun Cluedesk päilee näiden yleisten palveluehtojen tai laajemmin sopimuksen ehtojen rikkomusta tai kuin tähän on velvoite lain tai viranomaismääräyksen perusteella. Mikäli kolmas osapuoli esittää Cluedesk kohtaan väitteen tai vaatimuksen johtuen asiakkaan tai käyttäjän tämän sopimuksen tai lain vastaisesta toiminnasta, vastaa asiakas Cluedeskille väitteestä tai vaatimuksesta aiheutuneista kuluista ja menetyksistä.

8. Palveluntarjoajan vastuu

Cluedesk pyrkii tarjoamaan palvelun virheettömänä, mutta palvelun skaalautuvasta luonteesta johtuen Cluedesk ei voi antaa erityisiä takuita tai sitoumuksia palvelun virheettömyydestä tai toimivuudesta. Edellä sanotusta johtuen Cluedesk ei ota vastuuta palvelun virheistä tai toimintahäiriöstä, eikä niistä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista asiakkaalle tai käyttäjälle. Edellä sanottu täysimääräinen vastuunrajaus ei ole voimassa, mikäli Cluedesk on törkeän huolimattomasti tai tahallisesti aiheuttanut asiakkaalle vahinkoa. Selvyyden vuoksi korostetaan, että ns. ylivoimaisen esteen (ns. force majeure) tilanteet tai Cluedeskistä muutoin riippumattomat tilanteet eivät missään tilanteessa voi aiheuttaa Cluedeskille vastuuta tai muutakaan velvoitetta.

Mikäli asiakkaan edustaja tai käyttäjä epäilee palvelussa virhettä tai toimintahäiriötä, tulee hänen tehdä tästä virhe-epäilystä viivytyksettä ilmoitus Cluedeskin asiakaspalveluun. Cluedesk pyrkii ilmoituksen perusteella identifioimaan palvelussa olevan virheen kohtuullisessa ajassa. Mikäli palvelussa identifioitu virhe on kohtuullisin menetelmin korjattavissa Cluedesk toimesta, ilmoittaa Cluedesk arvionsa virheen korjaamisen aikataulusta suoraan asiakkaalle tai laajempien järjestelmävirheiden osalta arvio virheen korjaamisesta ilmoitetaan esim. palvelun sivustolla, ilmoitustaululla tai sähköpostilla.

Asiakasta ja käyttäjiä pyydetään huomioimaan, että palvelun huoltotoimenpiteet, kehitys ja muut häiriöt saattavat aiheuttaa käyttökatkoksia tai rajoituksia palvelun käyttöön. Cluedesk pyrkii ilmoittamaan edellä sanotuista häiriöistä palvelussa tai muulla asianmukaisella tavalla.

Cluedesk ei vastaa siitä, että palvelun häiriöiden yhteydessä palveluun tallennettuja tietoja voidaan menettää. Cluedesk kuitenkin noudattaa toiminnassaan EU:n tietosuoja-asetuksen ja Suomen lainsäädännön vaatimuksia koskien henkilötietojen käsittelyä ja asianmukaisen tietoturvan tasoa. Cluedesk on myös huolehtinut asianmukaisesta varmuuskopioinnista siten kuin näissä yleisissä ehdoissa on kuvattu.

Cluedesk varaa lisäksi oikeuden muuttaa tai poistaa palvelussa tai verkkosivuilla olevia aineistoja, arvosteluja, ominaisuuksia tai muita tietoja. Ostajien/ vinkaajien henkilötietojen muuttaminen, poistaminen ja ylläpitäminen on lähtökohtaisesti asiakkaan vastuulla siten kuin näiden yleisten palveluehtojen kohdassa ”Tietosuoja” ja liitteenä 1 olevassa tietojenkäsittelysopimuksessa on sovittu.

Cluedesk ei missään tilanteessa ole vastuussa asiakkaan tai käyttäjän sekä ostajan/ vinkkaajan väliseen sopimussuhteeseen liittyvistä vastuista tai velvollisuuksista.

9.Tietosuoja

Asiakas on lukenut ja hyväksynyt liitteenä 1 olevan tietojenkäsittelysopimuksen. Asiakas on vastuussa siitä, että tietojenkäsittelysopimuksen on palvelussa hyväksynyt myös käyttäjät, (i) jotka ovat itsenäisiä elinkeinonharjoittajia (esim. ”vuokratuolilaiset” ja ”sopimusyrittäjät”) ja (ii), joille on pääkäyttäjän tai Cluedesk toimesta myönnetty osaomistus tai- yhteisomistus Ostajien/ vinkkaajien tiedoista koostuvaan henkilörekisteriin tai sen osaan. Asiakas on vastuussa, että edellä sanotut tiedot on ilmoitettu palvelussa kulloinkin asianmukaisesti sekä virheettömästi ja Cluedeskillä on oikeus luottaa asiakkaan pääkäyttäjän ilmoittamiin tietoihin. Selvyyden vuoksi todetaan, että Cluedeskillä on oikeus ratkaista asiakkaan ja käyttäjän väliset erimielisyydet koskien asiakkaan ja käyttäjän välisiä oikeuksia ja velvollisuuksia (esim. henkilörekisterin omistus- ja käyttöoikeuden osalta) kohtuulliseksi katsomallaan tavalla ja siten kuin liitteenä olevassa tietojenkäsittelysopimuksessa ja muissa sopimuksen ehdoissa on kuvattu.Cluedesk suosittelee, että asiakas ja itsenäisinä elinkeinonharjoittajina toimivat Käyttäjät sopivat keskenään kirjallisesti velvollisuuksista ja oikeuksista koskien ostajien/ vinkkaajien tiedoista muodostuvaa henkilörekisteriä.

10.Referenssioikeus

Cluedeskillä on oikeus käyttää asiakkaan nimeä sekä logoa referenssinä markkinoinnissa, ellei asiakas nimenomaisesti kiellä sanottua referenssioikeutta. Cluedesk on myös oikeus käyttää käyttäjän nimeä ja logoa referenssinä markkinoinnissa, mikäli käyttäjän oma y-tunnus tai yritysnimi on ilmoitettu Cluedeskille, eikä Käyttäjä ole erikseen kieltänyt sanottua referenssioikeutta.

11. Sopimuksen voimassaolo

Tämä Sopimus on voimassa, kunnes Cluedesk tai asiakas irtisanoo sen kirjallisella ilmoituksella tai muulla Cluedeskin erikseen hyväksymällä tavalla. asiakas voi koska tahansa irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä Cluedeskille kirjallisesti. Asiakkaalla ei ole irtisanomisaikaa, mutta jo maksettuja palvelua koskevia maksuja ei palauteta ja maksamattomat palvelua koskevat maksut peritään tai kuitataan normaalisti. Cluedesk on kolmen (3) täyden kalenterikuukauden irtisanomisaika ja tämän ajan ylittävältä osalta ennakkoon maksetut käyttömaksut palautetaan asiakkaalle.

Kumpikin osapuoli voi purkaa sopimuksen välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella, mikäli:

toinen osapuoli rikkoo sopimusta olennaisesti; tai

toinen osapuoli on konkurssissa, selvitystilassa tai muuten todistettavasti maksukyvytön (mikä ilmenee esim. kolmekymmentä (30) päivää ylittävän maksuviivästyksen, julkisen maksuhäiriön tai muun vastaavan seikan perusteella).

Asiakkaan palveluun tallentama henkilörekisteri (koskien ostajien/ vinkkaajien henkilötietoja) on asiakkaalle kuuluvaa omaisuutta ja asiakkaan vastuulla on pyytää Cluedesk henkilörekisteristä kopiotiedosto sopimuksen irtisanomisen yhteydessä siten kuin liitteenä 1 olevassa tietojenkäsittelysopimuksessa on sovittu.

12. Muutokset käyttöehtoihin

Cluedesk pidättää oikeuden muuttaa näitä yleisiä palveluehtoja ja muita sopimuksen ehtoja ilmoittamalla muutoksesta kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Jatkamalla palvelun käyttöä asiakas (ja soveltuvin osin käyttäjä) hyväksyy uudet sopimuksen ehdot. Asiakas voi kirjallisella ilmoituksella irtisanoa sopimuksen päättymään ennen muutoksen voimaantulopäivää, jolloin asiakkaalle palautetaan mahdollisesti ennakkoon maksetut käyttömaksut, jotka koskevat muutoksen voimaantulopäivän jälkeistä aikaa.

13. Alihankinta

Cluedesk saa käyttää palvelun tuottamiseen ja tarjoamiseen alihankkijoita ilman rajoituksia. Cluedesk vastaa alihankkijoidensa työstä kuin omastaan. Edellä sanotun osalta poikkeuksena on kolmantena osapuolena toimivat maksunvälittäjät, joista on sovittu tarkemmin näiden yleisten ehtojen kohdassa ”kampanjat, ostot”.

14.Sopimuksen siirtäminen

Asiakas voi siirtää tämän sopimuksen kolmannelle taholle ainoastaan Cluedeskin kirjallisella etukäteisellä suostumuksella tai muulla Cluedesk erikseen hyväksymällä tavalla.

Cluedesk on oikeus siirtää sopimus ilman asiakkaan suostumusta kolmannelle siirronsaajalle, mikäli (i) Cluedesk tai konserniyhtiön liiketoiminta kokonaisuudessaan tai osittain siirtyy kolmannelle ostajataholle, (ii) enemmistö Cluedesk tai sen konserniyhtiön osakkeista luovutetaan kolmannelle taholle, (iii) Cluedesk tai sen konserniyhtiö listautuu julkisen kaupankäynnin kohteeksi; tai (iv) Cluedesk tai sen konserniyhtiö asetetaan selvitysmenettelyyn, yrityssaneeraukseen, konkurssiin tai muuhun maksukyvyttömyysmenettelyyn. Edellä sanotun lisäksi Cluedeskillä on kaikissa tilanteissa oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.

15.Sopimuksen tulkinta

Jos jokin näiden yleisten palveluehtojen kohta tai laajemmin sopimuksen kohta todettaisiin pätemättömäksi, jää sopimus muilta osin voimaan. Sopimuksen osapuolet sitoutuvat muuttamaan pätemätöntä kohtaa ja tulkitsemaan sopimusta siten, että alkuperäisen ehdon tarkoitus säilyy mahdollisimman pitkälti.

Mikäli tämän sopimuksen eri asiakirjojen tai aineistojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan sopimusta seuraavassa järjestyksessä, ellei alla mainituissa asiakirjoissa ole nimenomaisesti toisin sovittu:

Nämä yleiset palveluehdot

Tietojenkäsittelysopimus

Muut palvelussa tai palvelun käytön yhteydessä hyväksytyt tilausehdot tietosuojakäytännöt

16. Riitatilanteet

Näistä yleisistä palveluehdoista ja laajemmin tästä sopimuksesta aiheutuviin riitoihin ja erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki asiat pyritään kuitenkin aina ensisijaisesti ratkaisemaan sovittelemalla. Jos sovintoon ei päästä, sopimusta koskevat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Suomen Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki, Suomi. Välimiesmenettelyn kieli on suomi, mikäli asiakas on suomalainen yritys tai elinkeinonharjoittaja. Mikäli asiakas on muu kuin suomalainen yritys tai yrittäjä, välimiesmenettelyn kieli on englanti.

Edellä sanotusta riippumatta, mikäli riita on ainoastaan käyttäjän ja Cluedeskin välillä, eikä siis asiakkaan ja Cluedeskin välillä miltään osin, on riidanratkaisupaikkana Helsingin käräjäoikeus ensimmäisenä asteena. Selvyyden vuoksi todetaan, että välimiesmenettelyä koskevaa ehtoa sovelletaan kaikkiin riidan osapuoliin (ts.Cluedeskin, asiakas ja käyttäjät), mikäli asiakas tai Cluedesk on edes joltain osin riidan osapuolena.

TIETOJENKÄSITTELYSOPIMUS

(Liite 1, Cluedeskin yleiset palveluehdot)

1. Yleistä

Tässä tietojenkäsittelysopimuksessa sovitaan kaikista vastuista ja oikeuksista koskien henkilötietojen käsittelyä ja rekisterinpitäjän toimintaa, kun kyse on Cluedesk-palvelun käyttämisestä.

Tämä tietojenkäsittelysopimus on Cluedeskin yleisten palveluehtojen liitteenä 1 Asiakasta kaikilta osin sitova.

Tässä tietojenkäsittelysopimuksessa annetuille termeille ja käsitteille tulee antaa sama merkitys kuin Cluedeskin yleisissä palveluehdoissa, ellei tässä tietojenkäsittelysopimuksessa ole nimenomaisesti toisin todettu. Puhtaasti tietosuojaa koskevissa ristiriitatilanteissa sovelletaan ensimmäisenä pakottavaa tietosuojalainsäädäntöä, toissijaisesti tätä tietojenkäsittelysopimusta ja vasta kolmantena vaihtoehtona Cluedeskin yleisiä palveluehtoja.

Cluedesk toimii asiakkaan puolesta ns. henkilötietojen käsittelijänä, mikäli kyse on ostajien/ vinkkaajien palveluun tallennetuista henkilötiedoista ja niistä muodostuvista henkilörekistereistä. Vastaavasti asiakas toimii ostajien/ vinkkaajien henkilötietojen osalta ns. rekisterinpitäjänä. asiakkaan kanssa yhteistyössä toimivat yritykset tai yrittäjät voivat myös olla itsenäisiä rekisterinpitäjiä, mikäli Cluedeskille on palvelun sisällä ilmoitettu asianmukaisesti, että rekisterinpitäjän vastuut jaetaan kahden tai useamman toimijan välille (esim. yhteisomistuksella tai osaomistuksella). Cluedeskillä on oikeus tällaisessa tilanteessa edellyttää kolmansina osapuolina toimivilta käyttäjiltä sitoumusta, jossa sitoudutaan tähän tietojenkäsittelysopimukseen rekisterinpitäjän roolissa.

2. Sopimuksen osapuolet

Tämän tietojenkäsittelysopimuksen osapuolina on (i) Cluedesk henkilötietojen käsittelijänä (Cluedesk) ja (ii) asiakas rekisterinpitäjänä (”Rekisterinpitäjä”). Lisäksi myös (iii) Käyttäjä voi olla tämän tietojenkäsittelysopimuksen osapuolena Rekisterinpitäjänä, mikäli hänelle on alla olevan mukaisesti myönnetty osaomistajuus tai yhteisomistajuus henkilörekisteriin:

Asiakas voi ilmoittaa palvelun kautta Cluedeskille, että rekisterinpitäjän oikeudet ja vastuut on yhteisvastuullisesti jaettu kahden tai useamman toimijan välille antamalla palvelussa muodostuvaan henkilörekisteriin osaomistajuus tai yhteisomistajuus käyttäjälle, joka siis elinkeinonharjoittajana toimii asiakkaan kanssa yhteistyössä (esim. ”sopimusyrittäjänä” tai ”vuokratuolilaisena”). Jotta käyttäjälle annettu osaomistajuus tai yhteisomistajuus tulisi voimaan, tulee käyttäjän hyväksyä Cluedesk yleiset palveluehdot ja rekisterinpitäjänä tämä tietojenkäsittelysopimus. Kaikissa edellä sanotuissa tilanteissa asiakas on ”päävastuullinen rekisterinpitäjä” ja Cluedeskillä on oikeus valintansa mukaan kohdistaa kaikki vaatimuksensa ja toimenpiteensä suoraan asiakkaaseen, vaikka oikeudellisen loukkauksen olisi aiheuttanut rekisterinpitäjänä toimiva käyttäjä.

Henkilötietojen käsittelijän ja rekisterinpitäjän oikeudelliset yleiskäsitteet on määritelty tarkemmin henkilötietoa koskevassa kulloinkin voimassa olevassa lainsäädännössä.

3. Yhteisomistajuus, osaomistajuus ja käyttöoikeus

Tämän tietojenkäsittelysopimuksen kohdassa 2 on kuvattu menettely, jolla asiakas voi siirtää rekisterinpitäjän oikeudet ja vastuut myös käyttäjälle. Mikäli käyttäjälle on siirretty rekisterinpitäjän oikeudet ja vastuut, sovelletaan häneen palveluun merkittyjen tietojen mukaisesti joko ”yhteisomistajan” tai ”osaomistajan” ehtoja:

”Yhteisomistajalla” tarkoitetaan tässä tietojenkäsittelysopimuksessa käyttäjää, joka on asiakkaan kanssa yhteisvastuussa koko siakkaalle muodostuvasta henkilörekisteristä ja hänellä on täysimääräinen oikeus ja velvollisuus kontrolloida muodostuvaa henkilörekisteriä tämän tietojenkäsittelysopimuksen mukaisesti. Mikäli päävastuullisen rekisterinpitäjän (ts. Cluedeskin asiakas) ja yhteisomistaja- rekisterinpitäjän (ts. asiakkaan yhteistyökumppanina toimiva käyttäjä) välille syntyy erimielisyyttä, Cluedeskillä on oikeus tehdä henkilötietojen käsittelijänä ratkaisu, jossa kummankin osapuolen oikeudet otetaan kohtuudella huomioon. Mikäli Cluedesk tulkinnan mukaan edellä sanottua ratkaisua ei ole kohtuudella mahdollista tehdä, on Cluedeskillä oikeus myös päättää asia päävastuullisen rekisterinpitäjän vaatimusten ja lain puitteissa.

”Osaomistajalla” tarkoitetaan tässä tietojenkäsittelysopimuksessa käyttäjää, jolla on käyttöoikeus ja rekisterinpitäjän vastuut asiakkaalle muodostuvan henkilörekisterin niihin osa-alueisiin, joihin kyseinen osaomistaja on merkitty vastuukäyttäjäksi tai muuten aktiiviseksi (esim. kanta-asiakassuhteen johdosta). Osaomistajalla on rekisterinpitäjänä oikeus ja velvollisuus kontrolloida muodostuvaa henkilörekisteriä hänelle kuuluvan osa-alueen osalta ja tämän tietojenkäsittelysopimuksen mukaisesti. Mikäli päävastuullisen rekisterinpitäjän (ts.Cluedeskin asiakas) ja osaomistaja-rekisterinpitäjän (ts. asiakkaan yhteistyökumppanina toimiva käyttäjä) välille syntyy erimielisyyttä,Cluedeskillä on oikeus tehdä henkilötietojen käsittelijänä ratkaisu, jossa kummankin osapuolen oikeudet otetaan kohtuudella huomioon. Mikäli Cluedeskin tulkinnan mukaan edellä sanottua ratkaisua ei ole kohtuudella mahdollista tehdä, on Cluedeskillä oikeus myös päättää asia päävastuullisen rekisterinpitäjän vaatimusten ja lain puitteissa.

Selvyyden vuoksi todetaan, että perustason käyttöoikeuden rekisterinpitäjien ylläpitämään henkilörekisteriin saa myös kaikki muut käyttäjät, joille päävastuullinen rekisterinpitäjä on antanut käyttöoikeuden, mutta ei osaomistajuutta tai yhteisomistajuutta. Edellä mainituilla perustason käyttäjillä ei ole oikeutta saada minkäänlaista omistusoikeutta henkilörekisteriin, eikä siten myöskään oikeutta saada kopiotiedostoa henkilörekisteristä, mikäli käyttäjän työ-, yhteistyö-, tai toimisuhde päättyy suhteessa päävastuulliseen rekisterinpitäjään.

Asiakkaalla on aina joko yksinomainen omistajuus (ts. ainoa rekisterinpitäjä) tai yhteisomistajuus (ts. rekisterinpitäjä yhdessä muiden tahojen kanssa) henkilörekisteriin.

Mikäli päävastuullisen rekisterinpitäjän sekä yhteisomistajan tai osaomistajan välinen yhteistyö päättyy, tulee tästä ilmoittaa Cluedesk, jotta palvelusta pystytään poistamaan käyttöoikeudet, jotka eivät ole enää voimassa. Samassa yhteydessä tulee ilmoittaa, että (i) halutaanko palvelusta poistaa tietoja ja (ii) halutaanko palvelusta luovutettavan sähköisessä tiedostomuodossa henkilörekisterin kopio päävastuulliselle rekisterinpitäjälle, yhteisomistajalle ja/tai osaomistajalle. Lähtökohtaisesti Cluedeskillä on oikeus noudattaa sanotuissa tilanteissa päävastuullisen rekisterinpitäjän ohjeistuksia, mutta Cluedesk pyrkii aina tekemään ratkaisun ottamalla huomioon kaikkien osapuolten kohtuulliset oikeudet ja vastuut. Cluedesk suosittelee, että päävastuulliset rekisterinpitäjät sopivat selkeästi ja yksiselitteisesti henkilörekisterien ylläpitoon, omistukseen ja siirtämiseen liittyvät vastuut yhteistyössä toimivien yhteisomistajien tai osaomistajien kanssa.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja henkilörekisterin sisältö

Cluedesk käsittelee ostajien/ vinkkaajien henkilötietoja rekisterinpitäjien lukuun. Edellä sanottuja ostajien/ vinkkaajien henkilötietoja käsitellään Cluedeskin yleisissä palveluehdoissa kuvatun palvelun tuottamiseen ja kehittämiseen. Rekisterinpitäjä päättää itsenäisesti mitä henkilötietoja hän tallettaa ajanvaraajasta palveluun ja on vastuussa siitä, että palveluun on tallennettu ainoastaan lain mukaan sallitut henkilötiedot.

Cluedesk suunnittelee palvelun siten, että ostajien/ vinkkaajien henkilötietoina voidaan tallettaa palvelun määrämuotoiseen lomakepohjaan lain mukaan sallitut henkilötiedot ja avoimiin lisätietokohtiin rekisterinpitäjän edustaja voi tallettaa vapaavalintaisia tietoja. Etenkin edellä sanottujen vapaavalintaisten tietojen osalta rekisterinpitäjän tulee huolellisesti harkita, että henkilörekisteriin merkitään ainoastaan tarpeelliset ja lain mukaan sallitut tiedot.

Tämä tietojenkäsittelysopimus ei rajoita Cluedeskin mahdollisuuksia käsitellä ostajien/ vinkkaajien henkilötietoja tilanteissa, joissa Cluedeskillä on itsenäinen juridinen peruste näiden tietojen käsittelylle.

Ostajien/ vinkkaajien tiedoista muodostuvan henkilörekisterin sisältö on kuvattu tarkemmin Cluedeskin laatimassa tietosuojaselostemallissa, joka julkaistaan rekisterinpitäjän puolesta Cluedeskin verkkosivulla tai rekisterinpitäjän erillisestä pyynnöstä siirretään rekisterinpitäjän omaan käyttöön.

5. Ohjeistukset

Cluedesk pyrkii noudattamaan rekisterinpitäjän erikseen antamia ohjeistuksia siltä osin, kun Cluedesk voi henkilötietojen käsittelijänä ottaa ohjeistuksia vastaan ja ohjeistukset ovat Cluedeskin ymmärryksen mukaan laillisia ja tämän tietojenkäsittelysopimuksen ja sopimuksen mukaisia. Cluedesk pyrkii rakentamaan palvelun toiminnallisuudet siten, että rekisterinpitäjät voivat vaivattomasti toteuttaa tietosuojalainsäädännöstä syntyvät velvoitteensa.

Cluedesk on oikeus toimeenpanna ohjeistuksia kultakin rekisterinpitäjältä siltä osin kuin kyseinen rekisterinpitäjän on merkitty palveluun henkilörekisterin tietyn osa-alueen osaomistajaksi tai koko henkilörekisterin yhteisomistajaksi. Osaomistajina toimivien rekisterinpitäjien osalta Cluedesk ottaa vastaan ja toimeenpanee ainoastaan ohjeistuksia, jotka koskevat osaomistuksen piirissä olevaa henkilörekisterin osa-aluetta.

Cluedesk pyytää rekisterinpitäjiä huomioimaan, että Cluedesk ei voi ottaa vastuuta ohjeistuksien toimeenpanemisesta, vaikka ohjeistuksen toimeenpaneminen aiheuttaisi vahinkoa rekisterinpitäjälle itselleen tai muille yhteistyössä toimiville rekisterinpitäjille.

Cluedeskillä on edellä sanotusta huolimatta oikeus kieltäytyä ohjeistuksista, mikäli Cluedesk epäilee ohjeistusten tarkoituksena olevan toisen rekisterinpitäjän vahingoittaminen, haitanteko tai muu epäasiallinen toiminta. Cluedesk voi myös kieltäytyä ohjeistuksen toimeenpanemisesta, mikäli sen katsotaan rikkovan lainsäädännön vaatimuksia henkilörekisterin käsittelijälle tai olevan muulla tavoin kohtuuton tai tarpeeton.

Esimerkkeinä mainitaan seuraavia ohjeistuksia ja pyyntöjä, joita rekisterinpitäjä voi antaa Cluedeskille:

Henkilörekisterin tietyn osa-alueen tuhoaminen tai poistaminen palvelusta perustellusta syystä;

Tietyn henkilön tai henkilöjoukon tietojen tuhoaminen, poistaminen, muokkaaminen tai palauttaminen perustellusta syystä;

Käyttäjäoikeuksien ja -tietojen lisääminen, poistaminen, muokkaaminen;

Pyyntö auttaa rekisterinpitäjää asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä, jotta rekisterinpitäjä pystyy täyttämään velvollisuutensa vastata pyyntöihin, jotka koskevat ostajien/ vinkkaajien oikeuksien käyttämistä; ja

Pyyntö auttaa rekisterinpitäjää varmistamaan tämän laillisten velvollisuuksien noudattaminen, koskien esimerkiksi tietoturvaa tai tietosuojalainsäädännön mukaista ennakkokuulemisvelvollisuutta.

Cluedeskin asiakas hyväksyy, että rekisterinpitäjien ohjeistukset ja niiden toimeenpaneminen saattavat aiheuttaa asiakkaalle lisäkustannuksia Cluedeskin kulloinkin voimassa olevan hinnoittelumallin mukaisesti tai siten kuin tässä tietojenkäsittelysopimuksessa on sovittu kohdassa ”kustannukset”.

Edellä sanotun lisäksi Cluedeskillä on oikeus antaa sitovia määräyksiä rekisterinpitäjille sekä muokata palvelun sisältöä ja toiminallisuuksia, jotta tietosuojaa koskevat lakisääteiset velvoitteet tulevat huolellisesti täytetyiksi.

6. Rekisterinpitäjän velvollisuudet

Rekisterinpitäjät sitoutuvat:

käsittelemään ostajien/ vinkkaajien henkilötietoja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen ja tietosuojalainsäädännön ja kaikkien sovellettavien lakien mukaisesti;

antamaan Cluedeskille henkilötietojen käsittelystä kirjalliset dokumentoidut ohjeistukset (ks. kohta 5), joilla halutaan sitovasti ohjata Cluedeskin käsittelystä aiheutuvia velvoitteita ja vastaavasti Cluedesk hyväksyy, että sanotut ohjeistukset tulevat voimaan, mikäli Cluedesk antaa kirjallisen ilmoituksen ohjeistuksen hyväksynnälle;

koko ajan säilyttämään itsellään henkilötietojen hallinnasta ja valtuutuksesta aiheutuvat rekisterinpitäjän velvollisuudet, mukaan lukien valmiuden vastata ostajien/ vinkkaajien oikeuksiin liittyviin tietosuojalainsäädännön mukaisiin pyyntöihin; ja

mahdollisuuksien mukaan avustamaan Cluedesk asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä Cluedeskille asetettujen velvollisuuksien täyttämiseksi.

7. Cluedeskin pääasialliset velvollisuudet

Cluedesk saa käsitellä henkilötietoja vain tietosuojalainsäädännön, sopimuksen, tämän tietojenkäsittelysopimuksen ja rekisterinpitäjän antamien hyväksyttyjen ja dokumentoitujen ohjeistusten mukaan, ellei Cluedeskin sovellettavissa laeissa ja asetuksissa toisin määrätä. Tällaisissa tilanteissa Cluedeskin tulee ilmoittaa rekisterinpitäjää pakottavan lain tai viranomaismääräyksen vaatimuksesta, ellei sen katsota olevan vastoin lain tai viranomaismääräyksen tarkoitusta.

8.Tietoturva

Cluedesk sitoutuu noudattamaan toiminnassaan toimialan tyypillisiä ja yleisesti turvalliseksi hyväksyttyjä tietoturvaratkaisuja ja -prosesseja, jotka vastaavat tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.Cluedesk kehittää jatkuvasti liiketoimintansa teknisiä, fyysisiä ja organisatorisia vaatimuksia myös tietoturvan osalta. Cluedesk voi julkaista tietosuoja- ja tietoturvakäytännöistään tarkempia kuvauksia verkkosivuillaan.

9. Luottamuksellisuus

Cluedeskin velvollisuutena on huolehtia, että ostajien/ vinkkaajien henkilötiedot pysyvät luottamuksellisina. Cluedesk huolehtii organisatorisista toimenpiteistä, joiden nojalla ostajien/ vinkkaajien henkilötietoja rekisterinpitäjien puolesta käsittelevät Cluedeskin edustajat sitoutuvat lakisääteisiin salassapitovelvollisuuksiin.

Rekisterinpitäjän velvollisuutena on pitää salassa Cluedeskiltä saamansa palvelua ja sen toteutusta koskevat tiedot, elleivät tiedot käy ilmi Cluedeskin julkisesti julkaisemista aineistoista.

10. Ilmoitus tietoturvaloukkauksesta

Mikäli tapahtuu tietoturvaloukkaus, jonka seurauksena on ostajien/ vinkkaajien henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, häviäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka luvaton pääsy tietoihin, Cluedesk tulee tehdä tästä ilmoitus rekisterinpitäjälle ilman aiheetonta viivytystä tietoturvaloukkauksen tultua ilmi.

Cluedesk tekee tietoturvaloukkauksesta myös tarvittavat ilmoitukset viranomaisille, mikäli lainsäädännön katsotaan edellyttävän tai oikeuttavan tällaiseen ilmoitukseen.

11. Henkilötietojen palauttaminen tai tuhoaminen

Tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti Cluedesk sitoutuu ostajien/ vinkkaajien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen päätyttyä, tai rekisterinpitäjän kirjallisesta pyynnöstä, joko tuhoamaan tai palauttamaan rekisterinpitäjälle kaikki ostajien/ vinkkaajien henkilötiedot, jotka kuuluvat palveluun merkittyjen tietojen mukaan rekisterinpitäjän ylläpitovastuulle. Mikäli rekisterinpitäjä on osaomistajana tietyn henkilörekisterin osa-alueen osalta, niin tällöin rekisterinpitäjien pyynnöt kohdistetaan ainoastaan määriteltyyn henkilörekisterin osa-alueeseen.

Cluedeskillä on oikeus oma-aloitteisesti palauttaa rekisterinpitäjälle ostajien/ vinkkaajien henkilötiedot sähköisessä tiedostossa ja tuhota kaikki hänen puolesta käsitellyt ostajien/ vinkkaajien henkilötiedot, mikäli asiakas ei ole pyytänyt Cluedeskiä tuhoamaan tai palauttamaan henkilötietoja kuudenkymmenen (60) päivän sisällä siitä, kun asiaa koskevien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on päättynyt.

12. Henkilötietojen siirtäminen

Cluedesk saa siirtää henkilötietoja kolmannelle taholle tilanteissa, joissa henkilötietojen siirto on toteutettu EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Edellä sanottu sisältää oikeuden siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli tietojen siirto on Cluedeskin tulkinnan mukaan tarkoituksenmukainen tapa toteuttaa palvelu, ja mikäli tietojen siirtoon muiltakin osin on noudatettu EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimuksia. Rekisterinpitäjällä ei ole oikeutta antaa Cluedeskille ohjeistuksia, joilla kielletään henkilötietojpn siirto edellä sanotusti kolmanteen maahan. Mikäli rekisterinpitäjä ei hyväksy tietojen siirtoa kolmansiin maihin, niin tällöin rekisterinpitäjän täytyy lopettaa palvelun käyttö.

13. Alihankkijat

Cluedesk voi käyttää alihankkijoita palvelun tarjoamiseen ja ostajien/ vinkkaajien henkilötietojen käsittelyyn.

Cluedesk sitoutuu varmistamaan, että alihankkijat noudattavat tässä tietojenkäsittelysopimuksessa asetettuja salassapito-, tietoturvallisuus- ja muita velvollisuuksia.Cluedesk on täysimääräisesti vastuussa alihankkijoiden velvollisuuksien suorituksesta.Cluedeskin alihankintakäytännöt voidaan kuvata yksityiskohtaisemmin Cluedeskin verkkosivuilla tietosuojakäytännöissä.

Cluedesk ilmoittaa rekisterinpitäjille mahdollisista alihankkijoita koskevista olennaisista muutoksista tekemällä päivityksen tietosuojakäytäntöihin palvelussa tai verkkosivuillaan. Päävastuullisella rekisterinpitäjällä – joka on Cluedeskin maksava asiakas – on oikeus vastustaa kyseistä muutosta ilmoittamalla tästä Cluedeskille viiden (5) päivän sisällä saatuaan em. ilmoituksen palvelussa tai muulla todistettavalla keinolla. Päävastuullinen rekisterinpitäjä ei voi vastustaa muutoksia ilman perusteltua syytä. Vastustuksen perusteella Cluedesk aloittaa päävastuullisen rekiserinpitäjän (ts. Cluedeskin asiakas) kanssa keskustelut, joilla pyritään löytämään osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Mikäli ratkaisua ei löydy keskustelun pohjalta, on asiakkaalla oikeus irtisanoa sopimus siten kuin Cluedeskin ja asiakkaan välillä on sovittu sopimuksessa.

14. Auditointi

Päävastuullisella rekisterinpitäjällä (ts. Cluedeskin asiakas) tai hänen määräämällänsä itsenäisellä kolmannella auditoijalla, jolla on tarvittava kokemus, puolueettomuus ja käytännöt, on oikeus tämän tietojenkäsittelysopimuksen voimassa ollessa suorittaa auditointeja ja tarkastuksia sen varmistamiseksi, että Cluedesk noudattaa tätä tietojenkäsittelysopimusta ja sovittuja teknisiä ja organisatorisia turvatoimia. Cluedeskillä on oikeus olla hyväksymättä tiettyä kolmatta tahoa, mikäli kolmas taho on Cluedeskin kilpailija tai muulla tavoin pätemätön tehtävään.

Päävastuullisen rekisterinpitäjän on annettava kirjallinen ilmoitus Cluedeskille viimeistään kuusikymmentä (60) kalenteripäivää ennen auditointia. Auditoinnit tulee järjestää Cluedeskin normaalien työaikojen puitteissa, eikä se saa häiritä kohtuuttomasti Cluedeskin operatiivista liiketoimintaa. Cluedesk suostuu avustamaan rekisterinpitäjää auditoinnin suorittamisessa ja veloittaa tällaisesta avusta konsultatiivisena asiantuntijatyönä voimassa olevan hinnoittelumallin mukaisesti. Konsultatiivisen asiantuntijatyön hinta on 100€/h, ellei toisin ole nimenomaisesti mainittu Cluedeskin kulloinkin voimassaolevissa hinnastoissa.

Mikäli auditoinnissa havaitaan Cluedeskistä johtuva olennainen virhe, jonka Cluedesk hyväksyy auditoinnin perustelujen tuloksena virheeksi, Cluedesk vastaa kyseisen virheen poistamiseksi vaadittavista toimenpiteistä omalla kustannuksellaan. Rekisterinpitäjälle aiheutuvia kustannuksia ei korvata. Vuodessa voidaan suorittaa enimmillään yksi (1) auditointi.

15. Kustannukset

Cluedeskin tämän tietojenkäsittelysopimuksen mukaisesti tarjoamasta asiantuntijatyöstä veloitetaan sopimuksessa asetettujen hinnoittelu- ja maksuehtojen mukaisesti.

Konsultatiivisen asiantuntijatyön hinta on 100€/h, ellei toisin ole nimenomaisesti mainittu Cluedeskin kulloinkin voimassaolevissa hinnastoissa. Asiakkaalle ilmoitetaan etukäteen, jos asiakkaan pyyntö edellyttää ns. konsultatiivista asiantuntijatyötä. Asiakkaalla on tässä yhteydessä mahdollista perua pyyntönsä ja keskustella Cluedeskin kanssa vaihtoehtoisesta menettelystä, jolla lakisääteiset velvoitteet saadaan täytetyksi.

16. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Tähän tietojenkäsittelysopimukseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintasäännökset. Tästä tietojenkäsittelysopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riidat tai erimielisyydet ratkaistaan sopimuksen mukaista riidanratkaisuehtoa noudattaen (ks.Cluedesk yleiset palveluehdot).

17. Voimassaolo ja muutokset

Tämä tietojenkäsittelysopimus tulee sovellettavaksi osapuolten välillä, kun päävastuullinen rekisterinpitäjä (ts Cluedeskin asiakas) hyväksyy sopimuksen liitteineen palvelussa. Tämä tietojenkäsittelysopimus päättyy ilman erillistä ilmoitusta samassa yhteydessä, kun päävastuullisen rekisterinpitäjän sopimus Cluedeskin kanssa päättyy.

Mikäli EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset, yleisesti suositellut käytännöt tai viranomaisohjeistukset edellyttävät muutoksia osapuolten väliseen tietojenkäsittelysopimukseen, tekee Cluedesk aiheesta rekisterinpitäjille ilmoituksen. Edellä sanotulla perusteella uudistettu tietojenkäsittelysopimus tulee voimaan ilmoituksessa kuvatuin tavoin, ellei päävastuullinen rekisterinpitäjä (ts. Cluedeskin asiakas) päätä irtisanoa asiakassuhteen ennen voimaantuloa.

WhatsApp chat